Kolosserbrevet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, efter Guds vilja Jesu Kristi apostel, och från Timotheus vår broder, 2 till de heliga i Kolossai, våra trossyskon[1] i Kristus: Nåd och frid till er från Gud vår Fader.

Tack till Gud för församlingens tro

3 När vi ber för er tackar vi ständigt Gud, vår Herre Jesu Kristi fader. 4 Vi har ju hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek som ni har till alla de heliga, 5 genom hoppet, som är reserverat för er i himlen, vilket ni har hört genom det sanna ordet: evangeliet, 6 som kommit till er. Och liksom det i hela världen bär frukt och växer, så har det också gjort hos er sedan den dag ni hörde det och förstod Guds nåd som den verkligen är. 7 Det fick ni lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som för er skull är en trogen tjänare åt Kristus. 8 Han har berättat för oss om er kärlek i Anden.

Förbön för församlingen

9 Därför har vi, sedan den dagen vi fick höra detta, inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska uppfyllas med kunskapen om hans vilja i all andlig visdom och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och behaga honom i allt. Vi ber att ni ska bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt ska i allt stärka er och ge er kraft till att alltid i glädje vara uthålliga och tålmodiga. 12 Tacka Fadern som har gjort er värdiga till en del i arvet som de heliga har i ljuset. 13 Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. 14 Genom honom har vi friköpts och fått syndernas förlåtelse. 15 Han är den osynlige gudens avbild, förstfödd i hela skapelsen, 16 ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt skapades genom honom och till honom. 17 Han är till före allting och allt hålls samman i honom. 18 Han är huvudet till kroppen, som är församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda så att han själv skulle bli främst av alla. 19 Ty det behagade Gud[2] att låta all fullhet bo i honom, 20 och genom honom försona allt med sig själv, i kraft av blodet från hans kors, allt på jorden och allt i himmelen. 21 Också ni som tidigare var främlingar och fientliga till sinnet och i onda gärningar, 22 har han nu försonat med sig själv, när hans jordiska kropp led döden på korset, för att låta er stå heliga, fläckfria och ostraffliga inför honom, 23 om ni förblir stadigt grundade och fasta i tron och inte viker av från evangeliets hopp som har förkunnats för allt skapat under himmelen och vars tjänare jag Paulus har blivit.

Paulus lider för kyrkan när han fullgör sitt uppdrag

24 Nu gläder jag mig i mina lidanden för er skull, och det som fattas i Kristi lidanden, lider jag i mitt eget kött för hans kropp, som är församlingen. 25 Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som jag fått av Gud: att för er skull uppfylla Guds ord - 26 hemligheten som varit dold i alla tider och släktled men som nu har uppenbarats för hans heliga. 27 Gud ville göra känt för dem den nådens rikedom som hedningarna har i den: Kristus i er, hoppet om härligheten. 28 Honom förkunnar vi genom att tillrättavisa alla människor, och undervisa alla människor i all visdom för att kunna föra fram alla människor som fullkomliga i Kristus. 29 För detta strävar jag och kämpar med hans kraft som mäktigt verkar i mig.

 1. Grekiska: troende bröder
 2. Ordet Gud saknas i grekiskan men är underförstått subjekt till ordet behaga. Möjligen kan också fullhet fungera som subjekt till behaga men att personifiera fullheten och likställa den med Gud är långsökt.

Kapitel 2

Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus

1 Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er, för dem i Laodikeia och för alla dem som ännu inte har träffat mig, 2 för att era hjärtan ska bli uppmuntrade, och ni ska förenas i kärleken och hela den rikedom som finns i att förstå och bli övertygad om kunskapen om Guds mysterium, Kristus, 3 i vilken alla vishetens och kunskapens skatter är gömda. 4 Detta säger jag för att ingen ska lura er med listiga argument, 5 för även om jag är köttsligen frånvarande, är jag ändå andligen med er, och jag gläds när jag ser er ordning och stabilitet i tron på Kristus.

Levandegjorda tillsammans med Kristus

6 Såsom ni har tagit emot Herren, Jesus Kristus, så lev[1] i honom, 7 rotade i honom, byggda på honom, befästa i tron precis som ni blivit undervisade, och överflödande i tacksamhet. 8 Se till att ingen tar er till fånga i den tomma och bedrägliga filosofin som bygger på människors tradition och världens lagar, men inte på Kristus, 9 för i honom bor hela gudomens fullhet, förkroppsligad. 10 I honom, som är alla härskare och makters huvud, är ni fullbordade. 11 I honom har ni blivit omskurna med den omskärelse som görs utan händer, genom att den köttsliga kroppen kläs av, Kristi omskärelse. 12 I dopet har ni blivit begravda tillsammans med honom, och uppväckta tillsammans med honom, genom att lita på den Guds kraft, som uppväckte honom från de döda. 13 Er, som var döda genom era överträdelser i ert oomskurna kött, gjorde han levande tillsammans med honom, när han förlät er alla överträdelserna. 14 Han har förstört det som fanns emot oss, ett skuldebrev[2] med avseende på de dogmer som stod emot oss. Han har tagit bort det genom att spika fast det på korset. 15 Han har avväpnat härskarna och makthavarna, förödmjukat dem genom sitt mod, och triumferat över dem genom korset[3].

Kroppen och dess skugga

16 Ingen får alltså döma er för mat och dryck eller vad det gäller helgdagar, nymånadsfester eller vilodagar. 17 Detta är en skugga av det som skulle komma, men kroppen tillhör Kristus. 18 Ingen som vill vara ödmjuk och tillbe änglar, som går in i visioner, som är tomt uppblåst av köttsliga tankar får diskvalificera er. 19 De håller inte ihop med huvudet, ur vilket hela kroppen, försörjd och sammanhållen av senor och ligament, växer med Guds tillväxt. 20 Om ni har dött med Kristus från världens element[4], varför följer ni regler som om ni levde i världen? 21 "Ta inte! Smaka inte! Rör inte!" 22 Allt detta kommer att sönderfalla tills det är helt borta. Det är människors bud och läror, 23 som, trots att de omnämns med visdomsord som "frivillig fromhet", "ödmjukhet" och "kroppslig självkontroll", inte har något värde utan är inriktade på att tillfredsställa köttet.[5]

 1. Ordagrant: vandra
 2. Ordagrant: en handskrift
 3. Eller: Kristus. Grundtextens ord kan syfta på bäggedera.
 4. Eller: ordningar; makter
 5. Versens meningsbyggnad kan tolkas på många sätt.

Kapitel 3

Den gamla och den nya människan

1 Alltså, om ni har blivit uppväckta tillsammans med Kristus, sök det som finns där uppe, där Kristus är, sittande på Guds högra sida. 2 Fundera på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. 3 Ni har ju dött, och ert liv är dolt, tillsammans med Kristus, i Gud. 4 När Kristus – som är ert liv – har blivit uppenbarad, då kommer också ni att tillsammans med honom bli uppenbarade i härlighet.

5 Döda alltså era jordiska egenskaper[1]: gränslös sexualitet, orenhet, lust, ond åtrå och girighet, som är avgudadyrkan. 6 De leder till Guds vrede över dem som inte lyder honom[2]. 7 I dem levde[3] också ni en gång, när ni levde bland dem. 8 Men nu ska ni döda all vrede, alla utbrott, allt förtal, alla hädelser och svärord som kommer över era läppar.

9 Ljug inte för varandra nu när ni har tagit av er den gamla människan och dess sätt att handla, 10 och satt på er den nya, som förnyas i kunskap som en avbild av sin skapare, 11 i vilken det inte finns någon grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i allt. 12 Alltså, som Guds utvalda, heliga och älskade, ta på er empatiska hjärtan, välvilja, ödmjuket, varsamhet och tålamod. 13 Ha tålamod med varandra och förlåt varandra, om någon skulle ha ett klagomål på någon annan. Som Herren har förlåtit er, så ska ni också förlåta. 14 Men sätt dessutom på er kärleken, som är det som håller samman helheten.[4] 15 Låt era hjärtan kontrolleras av Kristi frid. Till den är ni inbjudna, som en kropp. Var tacksamma. 16 Låt Kristi ord få bo rikt hos er. Undervisa och instruera varandra i all vishet med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung i era hjärtan, i tacksamhet till Gud. 17 Och allt ni gör i ord eller handling, gör det i Herrens Jesu namn, så att ni tackar Gud, Fadern, genom honom.

Den kristna familjen

18 Kvinnor![5] Underordna er männen på det sätt som passar i Herren.[6] 19 Män! Älska era hustrur och var inte hårda mot dem. 20 Barn! Lyd alltid era föräldrar, för det är behagligt i Herren. 21 Pappor! Förnärma inte era barn, så blir de inte modfällda. 22 Slavar! Lyd era köttsliga herrar på alla sätt – inte hycklande som dem som vill vara människor till lags, utan i hjärtlig ärlighet, för ni fruktar Herren. 23 Vad ni än gör, gör det från själen, som om det var för Herren och inte människor. 24 Ni vet att ni i gengäld kommer att få ta emot arvet från Herren. Tjäna Herren Kristus som slavar. 25 För den som skadar kommer att få ta emot den som han har skadat, och då finns inga favoriter. 1 Slavägare! Behandla slavarna rättvist och jämlikt, i vetskap om att också ni har en herre – i himlen.

 1. Ordagrant: kroppsdelar
 2. Ordagrant: över olydnadens barn. Många handskrifter saknar dessa ord.
 3. Ordagrant: vandrade
 4. Eller: fullkomlighetens sammanhållande länk
 5. Eller: hustrur
 6. Det är omdiskuterat om versen syftar till att hålla tillbaka kvinnor som (för sin tid) ville vara radikalt jämställda, eller om frasen på det sätt som passar i Herren" är avsedd att göra underordningen begränsad.

Kapitel 4

Förmaningar

2 Håll er nära bönen.[1] Håll er vakna för att be och tacka. 3 Be då också för oss, om att Gud ska öppna en dörr för ordet, så att vi kan förkunna Kristi mysterium, på grund av vilket jag också är fängslad. 4 Be att jag ska få göra detta känt, på det sätt som jag måste tala. 5 Bete er klokt mot utomstående, och utnyttja de tillfällen ni får. 6 Välj era ord med nåd, spetsad med salt, i vetskap om hur ni måste svara var och en.

Personliga hälsningar

7 Tychikos, min älskade broder, trogne tjänare och kollega i Herren, ska berätta allt om mig för er. 8 Jag har sänt honom till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. 9 Den trogne och älskade brodern Onesimos, som är från er, följer med och ska berätta om allting här för er.

10 Min cellkamrat Aristarchos hälsar till er, liksom Markus Barnabas kusin. Om honom har ni fått instruktioner. Skulle han komma till er – ta emot honom! 11 Jesus som kallas Justus hälsar också. Av de omskurna är dessa våra enda medarbetare för Guds rike, men de uppmuntrar mig. 12 Epafras, som kommer från er, hälsar till er. Han är Kristi [Jesu] tjänare, och kämpar alltid för er i bön, för att ni ska vara fullvuxna och fast förankrade i hela Guds vilja. 13 Jag kan vittna om att han har mycket möda för er och dem i Laodikeia och Hierapolis. 14 Lukas, den uppskattade läkaren, och Demas hälsar också till er.

15 Hälsa till syskonen i Laodikeia och Nymfa och hennes husförsamling. 16 Och när brevet har blivit läst hos er, gör så att det också blir läst i församlingen i Laodikeia, och så att ni också får läsa brevet från Laodikeia.[2] 17 Säg också till Archippos: "Se till att uppfylla den tjänst du har tagit emot i Herren"

18 Den här hälsningen är skriven med min egen, Paulus, hand. Kom ihåg min fångenskap. Nåden är med er.

 1. Eller: Var uthålliga i bönen.
 2. Detta brev är i övrigt okänt, men det har föreslagits vara identiskt med Efesierbrevet.